Regulamin

§1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Warunkiem świadczenia Usługi jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu. Klikając przycisk „Załóż Konto” akceptujesz Regulamin.
 2. Usługa w ramach Aplikacji jest świadczona bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 23 września 2020r.
 4. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:
 1. Usługodawca – Studio Fonograf Marta Werońska, z siedzibą przy ul. Siewierskiej 13/14, 02-360 Warszawa, NIP: 5262745784, REGON: 147083963., e-mail: kontakt@istatysta.pl,
 2. Regulamin – niniejszy dokument,
 3. Serwis – https://istatysta.pl
 4. Aplikacja – aplikacja iStatysta dostępna w sklepach Google Play oraz App Store
 5. Lead – dane, w tym dane osobowe, pozyskane za pomocą formularzy przez Użytkownika lub/i pozostawione w trakcie wizyty od osób odwiedzających stronę profilową
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie
 7. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie,
 8. Firma – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy z Usługodawcą,
 9. Osoba fizyczna – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem (konsument),
 10. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Użytkownik i Usługodawca,
 11. Użytkownik – Osoba fizyczna albo Firma, która ma przypisaną jedną z ról w Aplikacji,
 12. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usługi. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu,
 13. Plan – zbiór funkcjonalności danego Konta określony zgodnie z Cennikiem,
 14. Właściciel Konta – Użytkownik, który dokonał Rejestracji i może opłacać Konto i zarządzać innymi Użytkownikami Konta,
 15. Administrator Konta – Użytkownik, który może opłacać Konto i zarządzać innymi Użytkownikami Konta. Właściciel Konta dodaje i usuwa Administratora Konta,
 16. Rejestracja – czynność warunkująca założenie Konta w Aplikacji i późniejsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika,
 17. Opłacenie Konta – czynność wykonywana przez Właściciela Konta lub/i administrator Konta w celu skorzystania z płatnej Usługi na zasadach określonych w Regulaminie,
 18. Login – adres e-mail Użytkownika,
 19. Hasło – unikalny ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, wybrany przez Użytkownika, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych,
 20. Opis – dobrowolny opis podawany przez użytkownika,
 21. Notyfikacje – elektroniczna forma powiadomień, na temat Usługi, przesyłana do Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności,
 22. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Serwisie lub/i Aplikacji, w tym plików cookies i przesyłania Notyfikacji,
 23. Cennik – zestawienie cen za świadczenie Usługi, o której mowa w Regulaminie, stanowiące integralną część Umowy. Cennik dostępny jest dla Właściciela Konta lub/i Administratora Konta
 24. Okres Rozliczeniowy – okres, będący podstawą rozliczania Usługi,
 25. Płatność – opłata pobierana z tytułu korzystania z Usługi zgodna z faktycznym wykorzystaniem Usługi, naliczana z góry zgodnie z Regulaminem albo z dołu wyłącznie dla Konta Agencji lub/i Konta Enterprise w drodze zawartej odrębnej umowy o płatność,
 26. Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny operator:
  1. PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 – niezależny od Usługodawcy, za pośrednictwem którego dokonywana jest Opłata Abonamentowa na zasadach określonych w Regulaminie i zasadach określonych na stronie internetowej Zewnętrznego Kanału Płatności: https://www.przelewy24.pl/regulamin albo
  2. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) – niezależny od Usługodawcy, za pośrednictwem którego dokonywana jest Opłata Abonamentowa na zasadach określonych w Regulaminie i zasadach określonych na stronie internetowej Zewnętrznego Kanału Płatności: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=pl_PL albo
 27. materiały – utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 880 z późn. zm.), które mogą być zamieszczane przez Użytkownika albo odpowiednio Usługodawcę w aplikacji i/lub na stronie profilowej,
 28. treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,
 29. dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej,
 30. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe,
 31. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego,
 32. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej,
 33. cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika,
 34. adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail),
 35. dzień roboczy – liczony w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Usługodawcę w Serwisie lub/i Aplikacji.

§ 2
Wymagania techniczne

Do prawidłowego działania Serwisu lub/i Aplikacji wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet oraz z włączoną obsługą plików cookies.

Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych niż najnowsze, które są dostępne, Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Usługi.

Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: kontakt@istatysta.pl. Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni kalendarzowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) w godzinach 08.00 – 16.00.

Usługodawca nie udziela wsparcia w zakresie użytkowania usług zewnętrznych, a w zakresie usług dodatkowych na zasadach określonych w odrębnym regulaminie albo umowie.

§ 3 
Rejestracja i logowanie

Rejestracja w Aplikacji i późniejsze logowanie możliwe jest poprzez podanie adresu e-mail (Login) i Hasła.

Po pomyślnym zakończeniu Rejestracji następuje automatyczne logowanie w Aplikacji i możliwe jest darmowe korzystanie z Usługi.

Użytkownik jest zobowiązany, w toku Rejestracji, do podania swojego prawdziwego, tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym adresu e-mail, co do którego ma prawo się posługiwać.

Loginem w Serwisie jest adres e-mail podany na etapie Rejestracji.

§ 4
Zakres i rodzaj świadczonej Usługi

Usługodawca oferuje dostęp do Usługi i dostarczanie za jej pomocą treści cyfrowych oraz korzystanie z Usługi na zasadach zgodnych z Regulaminem i Cennikiem.

Rejestracja w Aplikacji i korzystanie z niej w podstawowej wersji jest darmowe.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych, płatnych zgodnie z Cennikiem usług. Użytkownik zostanie o tym poinformowany.

Usługa ma limity parametrów różnicujące Plany i wysokość Płatności. Opis funkcjonalności Usługi oraz limity parametrów i ceny zostały określone w Cenniku.

W przypadku zwiększenia parametrów (zgodnie z limitami określonymi w Cenniku) wykorzystania Usługi, będzie wyświetlała się informacja na Koncie o konieczności dokonania Płatności w celu korzystania z Usługi na zwiększonych parametrach. Do czasu dokonania Płatności Usługa nie jest świadczona na zwiększonych parametrach.

Użytkownik samodzielnie dodaje własne materiały, które widoczne są później na stronie profilowej – np. opisy czy zdjęcia. Usługodawca zastrzega, że strona profilowa zawierająca materiały lub/i dane naruszające Regulamin może zostać usunięta po odnotowaniu informacji o naruszeniu, o którym mowa w §10 ust. 6 Regulaminu (procedura notice and take down).

§ 5
Czas trwania Umowy

Umowa zostaje zawarta z chwilą Rejestracji i trwa do usunięcia konta przez użytkownika.

Usługodawca lub/i Właściciel Konta może wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Umowy może być dokonane w formie jednostronnego oświadczenia woli wysłanego przy pomocy systemu teleinformatycznego przez Usługodawcę albo za pomocą kliknięcia przycisku „Usuń Konto” w Aplikacji, w dowolnym czasie. Wypowiedzenie jest skuteczne z upływem ostatniego Okresu Rozliczeniowego.

Usługodawca uprawniony jest w trakcie trwania Umowy do zablokowania Konta w przypadku braku odnotowania Płatności lub/i w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Użytkownika.

Osoba fizyczna może odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy poprzez usunięcie Konta.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli zostanie zakupiona usługa, a Użytkownik wyraził na to zgodę. Usługodawca w takim wypadku za wyraźną zgodą konsumenta świadczy usługę i dostarcza ją w zakresie funkcjonalności przewidzianej dla zakupionego Planu. Przed rozpoczęciem świadczenia Użytkownik jest informowany o tym, że zakup Planu oznacza rozpoczęcie jego świadczenia i traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 6
Płatności

Sposób rozliczania określa Cennik.

Jeżeli dany Plan Użytkownika nie jest wyszczególniony w obowiązującym Cenniku to obowiązuje go Cennik zindywidualizowany (ważny z dnia założenia Konta albo zgodnie z odrębną umową o płatność).

Funkcjonalności Kont założonych na podstawie wcześniej obowiązującego regulaminu lub regulaminów nie są aktualizowane. Nowe funkcjonalności dostępne są tylko w Planach dostępnych w Cenniku.

Płatność za Usługę pobierana jest cyklicznie zgodnie z wybranym Okresem Rozliczeniowym. W przypadku zwiększenia zużycia parametrów, korzystanie ze zwiększonych parametrów Planu jest możliwe wyłącznie po ich opłaceniu. Aplikacja oblicza proporcjonalnie wyrównanie Płatności do aktualnie realizowanego Okresu Rozliczeniowego.

Okres Rozliczeniowy przedłuża się automatycznie o kolejny, do momentu usunięcia Konta. Jeśli została podpisana umowa, o której mowa w ust. 5, Okres Rozliczeniowy kończy się zgodnie z warunkami tej umowy.

Płatność dokonywana jest każdorazowo z góry na cały Okres Rozliczeniowy i później odpowiednio zostaje wyrównana w przypadku zwiększenia parametrów Konta.

Dopuszcza się płatność z dołu wyłącznie w przypadku gdy została podpisana odrębna umowa o płatność.

Umowa wiąże się z subskrypcją Konta w opłaconym Planie. Wykorzystanie zasobów leży w gestii Użytkownika. Jeżeli parametry Usługi zostaną zwiększone nie można ich zmniejszyć i należy dokonać Płatności w ramach nowego Planu. Dla następnego Okresu Rozliczeniowego uwzględnia się Płatność dla zwiększonych parametrów – w ramach danego Planu – zgodnie z Cennikiem.

Jeżeli Użytkownik nie chce wnosić Płatności Usługa przestaje być aktywna a Konto zostanie zawieszone do czasu uregulowania kolejnej Płatności.

Właściciel Konta lub/i Administrator Konta informowany jest, że Usługa wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

Zakup Usługi odbywa się poprzez Aplikację. Należy wybrać Okres rozliczeniowy oraz wskazać czy zakup dokonywany jest przez Osobę fizyczną czy Firmę, a także wpisać dane potrzebne do wystawienia dokumentu księgowego przez Usługodawcę.

Płatności pobierane są cyklicznie przez Zewnętrzny Kanał Płatności. Na adres e-mail Właściciela Konta wysyłana jest wiadomość potwierdzająca dokonanie Płatności – faktura, a w Aplikacji pojawia się informacja o subskrypcji.

W przypadku braku środków na karcie, Płatność za każdy niezapłacony okres Rozliczeniowy pobierana jest wstecznie. Jeżeli nie będzie możliwe pobranie Płatności w ciągu 3 miesięcy to po tym okresie następuje zawieszenie Konta. Konto zostaje odwieszone dopiero w momencie uiszczenia zaległej Płatności.

W przypadku wybrania karty jako metody Płatności możliwe jest zawieszenie Konta poprzez anulowanie subskrypcji. Zawieszenie Konta następuje z upływem ostatniego dnia aktualnie realizowanego Okresu Rozliczeniowego. W czasie gdy Konto jest zawieszone nie są pobierane Płatności. Usługa może być odwieszona w dowolnym momencie, nie później niż przed upływem 90 dni od dnia jej zawieszenia.

W przypadku zawarcia odrębnej umowy o płatność stosuje się postanowienia określone w podpisanej umowie o płatność.

Zewnętrzny Kanał Płatności wymaga wprowadzenia niezbędnych danych kartowych albo danych do konta.

Właściciel Konta zgadza się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Faktury widoczne są w Aplikacji wyłącznie po zalogowaniu przez Właściciela Konta.

W przypadku Konta, Usługodawca zwraca równowartość jednej – ostatnio pobranej miesięcznej płatności na żądanie Właściciela Konta w przypadku gdy Właściciel Konta przekaże informację do Usługodawcy, że nie odnotował odsłon (ruchu na stronie) i Usługodawca potwierdzi w systemie tę informację. Zwrot jest jednorazowy.

Niektóre banki mogą pobierać opłatę/prowizję przy płatności kartowej i doliczyć ją zgodnie z obowiązującym własnym cennikiem co jest niezależne od Usługodawcy. Prosimy o zapoznanie się z zasadami dokonywania rozliczeń, w szczególności międzynarodowych obowiązującymi w swoim banku.

§ 7
Usługi dodatkowe

Usługodawca oferuje usługi dodatkowe, które realizowane są na podstawie odrębnych regulaminów – właściwych dla tych usług, które można zamówić za pomocą Serwisu.

§ 8
Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 1. zarządzania swoim Kontem (edytowania danych),
 2. wybierania Planów,
 3. korzystania z Serwisu lub/i Aplikacji zgodnie z Regulaminem,
 4. kierowania zapytań do działu pomocy technicznej lub/i wnoszenia reklamacji,
 5. wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.

Użytkownik zobowiązuje się:

 1. posługiwać się materiałami, danymi osobowymi lub/i odpowiednio treściami cyfrowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się nimi (nie mogą naruszać praw osób trzecich),
 2. uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania z Serwisu lub/i Aplikacji,
 3. nie korzystać z Serwisu lub/i Aplikacji w sposób zakłócający funkcjonowanie Usługi,
 4. nie korzystać z Serwisu lub/i Aplikacji w sposób naruszający prawo,
 5. dbać o poprawność językową, unikać wulgaryzmów, nie umieszczać hiperłączy do stron internetowych, których zawartość może albo narusza postanowienia Regulaminu lub/i prawa,
 6. korzystać z Serwisu lub/i Aplikacji zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się korzystania z Usługi w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów, w tym w szczególności zamieszczania materiałów obrażających jakiekolwiek osoby czy też naruszających ich prawa, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób lub/i zwierząt bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania materiałów o charakterze pedofilskim, uwidoczniających lub/i propagujących przestępstwo, profanujących, obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania materiałów atakujących, poniżających lub/i popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa. Zabrania się ponadto zamieszczania przekazów reklamowych naruszających prawo,
 7. aktualizować materiały lub/i dane, w tym dane osobowe poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie,
 8. nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich,
 9. każdorazowo wraz z dodaniem materiału udzielić licencji Usługodawcy, o której mowa w §14 ust. 5 Regulaminu,
 10. nie uzyskiwać dostępu do Kont innych Użytkowników, które nie są zarządzane przez Użytkownika (np. poprzez łamanie Haseł),
 11. nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Usługa,
 12. utrzymywać swoje Hasło w ścisłej tajemnicy,
 13. nie udostępniać innym Użytkownikom i osobom trzecim swojego Konta,
 14. dochodzić roszczenia do wysokości Płatności uiszczonej przez Właściciela Konta,
 15. dokonywać Płatności za Usługę.

Użytkownik zezwala by Właściciel Konta mógł udzielić zgody Usługodawcy na korzystanie z materiałów dodanych przez Użytkownika do promocji Aplikacji lub/i usług dodatkowych Usługodawcy.

Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi z tytułu zawarcia Umowy nie mogą być przeniesione na inne podmioty lub/i osoby bez wiedzy i zgody Usługodawcy. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać / odsprzedać / zbyć swojego Konta na rzecz innego podmiotu. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, który dokonał Rejestracji.

§ 9
Prawa i obowiązki Usługodawcy

Usługodawca nie ingeruje w żadne Konto Użytkownika i zgromadzone na nim informacje oraz wysyłane wiadomości lub/i dodawane materiały za wyjątkiem gdy Użytkownik go o to poprosi z uwagi na problemy techniczne, ale także w przypadku wykonywania usług dodatkowych i tylko w takim zakresie.

Usługodawca ma prawo do:

 1. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o nowych funkcjonalnościach Aplikacji lub ważnych powiadomieniach związanych z Aplikacją,
 2. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o przydatnych materiałach dotyczących tworzenia i korzystania z apliakcji za pomocą newslettera,
 3. przesyłania Notyfikacji jw. do Użytkowników,
 4. pytać Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Aplikacji oraz działania pomocy technicznej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego,
 5. badania sposobu korzystania z Serwisu lub/i Aplikacji, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki w Serwisie itd.),
 6. według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usługi, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanej Usługi na rzecz Użytkownika,
 7. wykorzystania materiałów Użytkownika dodanych do strony profilowej w ramach udzielanej przez Użytkownika licencji, o której mowa w §14 ust. 5 Regulaminu,
 8. korzystania z materiałów Użytkownika do promocji Aplikacji lub/i swoich usług dodatkowych za zgodą Właściciela Konta,
 9. usunięcia Konta po upływie 90 dni od Rejestracji jeżeli nie dokonano Płatności,
 10. usunięcia Konta po upływie 90 dni jeżeli nie dokonano Płatności.

Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerwany.

Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu lub/i Aplikacji z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.

W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Usługodawca może zablokować tymczasowo dostęp do Konta tego Użytkownika z winy Użytkownika lub/i zawiesić świadczenie Usługi i poprosić o złożenie wyjaśnień. W przypadku odnotowania ponownych naruszeń Usługodawca może zablokować dostęp do Konta na maksymalnie 60 dni. Po tym okresie następuje odwieszenie Usługi. Blokada lub/i odpowiednio zawieszenie Konta nie wiąże się z obniżeniem jakości świadczonych Usług przez Usługodawcę a następuje wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i z winy Użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 10
Odpowiedzialność

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Konta.

Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Aplikacji i świadczonej przez siebie Usługi przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Usługodawca zaleca Użytkownikom:

 1. stosowanie programów zabezpieczających urządzenie podłączone do sieci Internet i chroniących tożsamość osób korzystających z sieci Internet,
 2. unikanie korzystania z Serwisu lub/i Aplikacji przy użyciu publicznych sieci dostępu do Internetu (np. publicznego WiFi) jak i przypadkowego sprzętu,
 3. nie zapisywanie Loginu i Hasła w przeglądarce internetowej,
 4. nie używanie tak samo brzmiącego Loginu i Hasła do Konta,
 5. ustawienie Hasła innego niż zwroty oczywiste jak np. „admin“ ; „qwerty“ „nazwa firmy“ etc.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika,
 2. brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności,
 3. ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika, które stanowią podstawę do korzystania z Usługi,
 4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia hasła do Konta Użytkownika, które nastąpiły z jego winy,
 5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź jego zaniechań, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Aplikacji,
 6. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu Usługodawca zablokował lub zawiesił Konto,
 7. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
 8. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,i. płatności realizowane w ramach Zewnętrznego Kanału Płatności i sposób przetwarzania danych, w tym danych osobowych przez Zewnętrzny Kanał Płatności,
 9. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
 10. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Serwisu i Usług świadczonych za jego pośrednictwem.

Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Użytkownik zarządza swoim Kontem oraz jakie materiały dodaje lub realizuje kampanie marketingowe i nie modyfikuje ich.

Zewnętrzny Kanał Płatności odpowiada za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz innych danych przekazywanych mu przez Użytkownika w celu zrealizowania Płatności.

Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy oraz postąpi na zasadach określonych w Regulaminie (nakaże usunięcie danych lub zablokuje Konto albo w ostateczności usunie Konto) i przepisami prawa – procedura notice and take down.

Usługodawca jest odpowiedzialny za zawinione przez niego szkody jak i utracone korzyści wynikłe z niewykonania lub/i nienależytego wykonania Umowy do wysokości Płatności uiszczonej przez Właściciela Konta. Użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić roszczeń przewyższających tę wartość.

W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

Usługodawca nie gwarantuje czasu naprawy od wystąpienia awarii Serwisu lub/i Aplikacji i czasu reakcji na podjęcie działań naprawczych w celu usunięcia usterki, udostępnienia ponownie Serwisu lub/i Aplikacji.

§ 11
Reklamacje

Reklamacje prosimy składać, w terminie 30 dni od dnia odnotowania szkody, (np. wadliwego działania Usługi) drogą elektroniczną do pomocy technicznej. W zgłoszeniu należy wskazać:

 1. Login,
 2. możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce wystąpienia),
 3. ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji,
 4. jeżeli reklamacja dotyczy błędu w fakturze, prosimy o podanie jej numeru.

Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.

Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.

Wniesienie reklamacji nie wpływa na bieg Okresu Rozliczeniowego ani świadczenie Usługi.

§ 12
Usunięcie Konta

Konto może zostać usunięte w Aplikacji bądź wysyłając mail z prośbą o usunięcie na adres: kontakt@istatysta.pl. Właściciel Konta może usuwać Konta dodanych przez niego Użytkowników w dowolnym czasie.

W przypadku świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi w Okresie Rozliczeniowym, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika w przypadku braku zakupu i opłacenia Planu w terminie 90 dni po upływie ostatnio realizowanego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku gdy Usługa świadczona jest w ramach okresu testowego, Konto może zostać usunięte przez Usługodawcę po 90 dniach od Rejestracji albo w terminie dłuższym zależnie od wyboru Usługodawcy jeżeli Użytkownik nie zakupi i opłaci Planu.

§ 13
Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności

Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 1 reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

§ 14
Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa do Serwisu lub/i Aplikacji lub/i materiałów wprowadzonych do Aplikacji przez Usługodawcę należą do Usługodawcy.

Zabrania się korzystania z Serwisu lub/i Aplikacji w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy lub/i osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.

Zabronione jest rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Usługodawcy jakichkolwiek elementów Serwisu lub/i Aplikacji, w tym w szczególności logo. Użytkownikowi nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnych. Zabronione jest także wszelkie kopiowanie, obrót, rozpowszechnianie, modyfikacja materiałów poza Aplikacją bądź tworzenie w oparciu o materiały dostępne w Aplikacji dzieł zależnych wykorzystywanych poza Aplikacją bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

Użytkownik poprzez dodawanie każdorazowo materiału za pośrednictwem Usługi, udziela na dany materiał niewyłącznej licencji Usługodawcy, na czas trwania Umowy, na następujących polach eksploatacji niezbędnych do świadczenia Usługi:

 1. wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputer), w tym serwerów systemów teleinformatycznych,
 2. trwałe lub/i czasowe utrwalanie lub/i zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, w sieciach teleinformatycznych, cyfrowo,
 3. publiczne lub/i niepubliczne udostępnianie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie bez względu na ograniczenia terytorialne, czasowe i językowe,
 4. publiczne lub/i niepubliczne rozpowszechnianie wszelkimi środkami przekazu bezprzewodowego jak i przewodowego służącymi do rozpowszechniania znaków, dźwięków lub/i obrazów, w sposób trwały lub/i czasowy, w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie w miejscu i czasie wybranym przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie,
 5. usytuowanie w sieci w sposób pozwalający na jego obejrzenie przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie jak i przesłania na żądanie.

§ 15
Postanowienia końcowe

Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed dokonaniem Rejestracji oraz wysyła treść Regulaminu za pomocą trwałego nośnika. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

O każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość w formie notyfikacji w Aplikacji lub/i na adres e-mail Użytkownika. W przypadku zmian dotyczących Płatności, każdy, nowy regulamin, obowiązuje dopiero z upływem Okresu Rozliczeniowego, który jest realizowany w trakcie zmiany Regulaminu.

W przypadku, o którym mowa powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.

Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy. Zmiana Cennika stanowi istotną zmianę warunków Umowy, ale zaczyna obowiązywać dopiero z chwilą upływu Okresu Rozliczeniowego, który jest realizowany w trakcie zmiany Regulaminu.

Usługodawca świadczy Usługi polegające na przechowywaniu materiałów i danych, w tym danych osobowych dodawanych przez Użytkowników. Usługodawca wyłącznie je przechowuje i umożliwia ich transmisję w Internecie na zasadach określonych w Regulaminie.

W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.

W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można znaleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który dokonał Płatności za Usługę na Firmę będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.